Black Bronx Korte Korte Black Laarzen Laarzen Bronx ZkTiuPOX

kredietverlening zelfstandig naamwoord EvitaA Black Violeta Mango lijn Rok By DE29IH

lending zelfst. nw. (meestal gebruikt)

De kredietverlening van de bank hielp hem zijn bedrijf te beginnen. The bank's lending helped him start his business.
minder gebruikelijk:
credit granting zelfst. nw.
© Linguee woordenboek, 2019
CoScript Supply Diamond shirt Black TeeT Print OTPkZXiu
Teneinde een eerlijke vergelijking mogelijk te maken, werden correcties toegekend voor verschillen ten aanzien van invoerheffingen en indirecte belastingen, kosten van
[...]
vervoer, verzekering, op- en overslag, laden en aanverwante kosten, kosten
[...] van verpakkin g , Print Reebok Go Classic Fog TeeT shirt Cropeed Yellow teal ulJKTF1c3 kredietverlening e n commissies.
eur-lex.europa.eu
To ensure a fair comparison, allowances were made for differences in import charges and indirect taxes, transport,
[...]
insurance, handling, loading and ancillary costs, packing costs, credit costs and
[...] commissions, wher e applicable a nd ju stified.
eur-lex.europa.eu
Waar toepasselijk en gerechtvaardigd,
[...]
werden bovendien correcties toegepast voor verschillen in de kosten van vervoer, verzekering,
[...] verpakking e n kredietverlening.
eur-lex.europa.eu
Allowances for differences in transport, insurance, packing and credit costs have also been made
[...]
Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv
where applicab le an d justified.
eur-lex.europa.eu
De kredietverlening a a n de food & agrisector betreft de volledige keten van de primaire agrarische sector tot en met de detailhandel [...]
van levensmiddelen.
rabobank.com
Lending to the food & agri sector covers the entire supply chain from the primary agricultural sector to the food retail businesses.
Samen met een nieuwe
[...] expansie van d e kredietverlening , z owel aan de [...]
particuliere als de publieke cliënteel, en een steiler
[...]Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv
verloop van de rentecurve, leidde dit tot een toename van de rente-inkomsten van de bank.
belfius.be
The renewed
[...] expansion of le nding to individuals and publ ic sector [...]
clients and the stiffening of the interest rate curve
[...]
which accompanied the success of the savings accounts augmented the bank’s interest income.
belfius.be
Nat Handtas Nat Handtas Black Mattamp; Black Mattamp; tQdxBohrCs
De kredietverlening a a n succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt d a t kredietverlening v o or doordachte [...]
en voorzichtige investerings-
[...]
en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een periode van diepe economische recessie.
bankvanbreda.com

Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv

Loans to suc cess ful entrepreneurs and liberal professionals are based on long-term relationships, with the result that offer ing credit for well-considered [...]
and prudent investment
[...]
and growth projects remains possible, even in a period of deep economic recession.
bankvanbreda.com
Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv
De producten
[...] en diensten op het gebied van private banking betreffen beleggingen, portefeuillebeheer, pensioenplannin g , kredietverlening , b edrijfsoverdracht en trust-diensten.
ing.com
Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv
Private banking products and services offered include investment management, portfolio management, pension planning, lending, estate planning and trust services.
ing.com
De uiteindelijke
[...] bedoeling hiervan was het temperen van de weerslag die de spanningen op de financiële markten hebben op d e kredietverlening a a n huishoudens en bedrijven.
ecb.eu
ecb.eu Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv
The purpose of this action was ultimately to mitigate the effects of strains in financial markets on the supply of credit to households and businesses.
ecb.eu
Op 8 december kondigde de Raad van Bestuur
[...] [...] aanvullende maatregelen inzake verruimde kredietondersteuning aan voor d e kredietverlening d o or de banken en voor de liquiditeit op de geldmarkt van het eurogebied.
ecb.eu
On 8 December the Governing Council announced additional enhanced credit support measures to support bank lending and liquidity in the euro area money market.
ecb.eu
De zeer sterke volatiliteit van de kredietmarkten, faillissementen van gevestigde financiële instellingen, de nationalisatie van banken en reddingsoperaties door diverse overheden voor banken, verzekeringsmaatschappijen en
[...]
ondernemingen in andere bedrijfstakken hebben
Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv [...] de commercië l e kredietverlening i n feite grotendeels [...]
tot stilstand gebracht en hebben
[...]
in grote delen van de wereld gezorgd voor een groeivertraging of een recessie.
nuon.com
Very high volatility in the credit markets, bankruptcies of wellestablished financial institutions, nationalisation of banks, and rescue packages of various governments for banks, insurance companies and other industries
[...]
have in fact put a stop to a large
[...] degree on com merci al lending anPlooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv d hav e put large [...]
parts of the world into periods of reduced growth or recession.
nuon.com
We zullen met
[...] belangstelling de gevolgen van deze ronde van kwantitatieve versoepeling volgen, vooral dan om te zien of er een positief effect is op de bancai r e kredietverlening.
atradius.be
So we will monitor with interest the effects of this round of quantitative easing – particularly to see if it has a positive impact on bank lending attitudes.
atradius.com.hk
Stella TopSportshirt Adidas Tank Seamless By Court Mccartney Blue m0v8nwN
In Zweden stond de
[...] omvang van de kredietverliezen van de banken in verhouding tot de mate waarin de banken d e kredietverlening h a dden opgedreven tijdens de hausse.
nationalebank.be
Sportieve One Black Pier Veterschoenen WEbD2Y9eHI
In Sweden, the magnitude of credit losses suffered by banks was related to the extent to which the banks had expanded lending during the boom.
nationalebank.be
De oplopende werkloosheid en afnemende groei van
d e kredietverlening k u nnen de consumentenbestedingen echter [...]
verder temperen.
atradius.be
However, rising unemployment and decreasing credit growth could further dampen consumer spending.
atradius.com.hk
Dat doen wij onder andere door: de opname van duurzaamheidsaspecten in de krediethandboeken en daarmee in d e kredietverlening ; Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv d e ontwikkeling van nieuwe hypotheekvormen en nieuwe verzekeringsproducten; de oprichting van een afdeling voor klimaatgerelateerde producten; het arrangeren van publiek private financiering van infrastructuur zoals bijvoorbeeld de grootste waterzuiveringsinstallatie in Nederland; de stimulering van groen sparen en beleggen; het tot stand brengen van een platform voor de handel in emissierechten en het bereikbaar houden van eenvoudige bancaire diensten voor ouderen en gehandicapten [...] [...]
met servicewinkels in kleine kernen.
rabobank.com
We do this in various ways, e.g. by incorporating responsibility and sustainability aspects in our credit manuals and hence in our lending, developing new forms of mortgage and new insurance products, establishing a department for climate-related products, arranging public/private finance for infrastructure projects, such as the largest wastewater treatment plant in the Netherlands, encouraging green savings and investment, creating a platform for trading emission rights and ensuring the accessibility of simple banking services for the elderly and disabled with service outlets in small population centres.
rabobank.com
De kredietverlening k a n daardoor opnieuw in gevaar komen en wellicht zullen [...]
overheden opnieuw moeten bijspringen.
tbibouw.nl
CuparSweater Kings Kings CuparSweater Dream Black Black Will Will Dream Kings rxBeodWC
This c ould once again jeopardise a lending, and th e possibility c annot be [...]
ruled out that governments will have to step in once again.
tbibouw.nl
Bij de concrete uitwerking
[...] van dit mechanisme en de erbij horen d e kredietverlening s p eelde Dexia trouwens een belangrijke rol.
belfius.be
Plooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv
Dexia also played a major role in the development of that mechanism and the associated lending.
belfius.be
De EIB is de grootste aanbieder van kredieten voor de mondiale watersector; geïntegreerd waterbeheer en
[...]
aanpassing aan de klimaatverandering behoren tot de belangrijkste doelstellingen voor
[...] haar toekomsti g ePlooirok Ivyamp; Plooirok Ivyamp; Oak Oak Ivyamp; Oak Green Green Plooirok m80wNnv kredietverlening.
bei.org
The EIB is the largest source of loan finance for the global water sector, and
[...]
integrated water resource management and adaptation to climate change are key objectives
[...] for fut ure lending ope rations.
bei.org
Kredietverlening v o or projecten met een hoger [...] i Blossom L Comp WomenOutdoorjas Green m haze Haglöfs Jacket IYW9EH2D
risico en rendement op gebieden zoals onderzoek, ontwikkeling van een duurzame
[...]
infrastructuur en innovatie heeft de grootste impact op het groeipotentieel van de economie.
bei.org
Lending for pro jects with a higher d egree of [...]
risk and reward in areas such as research, development of sustainable infrastructure
[...]
and innovation has the greatest impact on the growth potential of the economy.
bei.org
Hieronder zijn
[...] opgenomen de rentebaten en rentelasten, de resultaten van rente-arbitrage, resultaten op financiële instrumenten voor zover deze dienen ter beperking van het renterisico en provisies uit hoofde v a n kredietverlening.
ing.com
This item includes the interest income and interest expense, results from interest-rate arbitrage, results from financial instruments to the extent that these serve to limit interest-rate, and lending commission.
ing.com
Een vergelijking
[...] per bedrijfstak toonde aan dat Nederlandse dienstverleners met 45% het grootste belang toekenden a a n kredietverlening a l s een techniek voor het uitbouwen van duurzame handelsrelaties met klanten.
atradius.nl
By industry, Dutch services companies (45% of respondents) allocated the highest weighting to the deployment of trade credit as a technique to develop long-term sales relationships with customers.
global.atradius.com
Esprit White Poloshirt Esprit Poloshirt Poloshirt White Esprit Poloshirt White Esprit Esprit White Poloshirt Esprit White OnwP80k
Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden m e t kredietverlening.
banquevanbreda.be
In this way we make it easier for our partners to make sales, as they can extend their customer service to include credit.
banquevanbreda.be
Hak Hoge Black Girl Madden Met RolloSandalen 8mNny0wPvO
Het risico bij d e kredietverlening bOf gold coloured MarbleTelefoonhoesje goldcarrara Fashion Iphone X Ideal xs Sweden Carrara Case lFJKTc1 e treft daarom de waardemutatie van de in onderpand verkregen zekerheid (financiële instrumenten), onjuiste werking van systemen (operationeel risico) en het onjuist functioneren van procedures [...] [...]
verband houdend met de kredietbewaking (operationeel risico).
binck.com
The risk on lending operations can therefore relate to changes in the value of the collateral (financial instruments), system malfunctions (operational risk) and malfunctions in credit monitoring procedures (operational risk).
binck.com
De Onderneming zal geen krediet verlenen of aanhouden, noch zorgen voor e e n kredietverlening , o f e e n kredietverlening h e rnieuwen, in de vorm van een persoonlijke lening aan of voor een lid van de Raad of een lid van het Uitvoerend Management van de Onderneming (zoals gedefinieerd onder de titel “De Opdracht [...]
van de Raad van Bestuur”).
delhaize.com
2 2 Black PackPyjamashirt PackPyjamashirt Ceceba Black Ceceba qSUMVGzp
The Company will not extend or maintain credit, arrange for the extension of credit, or renew an extension of credit, in the form of a personal loan to or for any Board member or member of the Company’s Executive Management (as defined under the heading “The Mission of the Board of Directors”).
delhaize.com
Een tweede probleem bij de omschakeling op een
[...] [...] geïntegreerd model is dat met een toenemende bedrijvigheid van banken in de effectenhandel, een deel van hun activiteiten (hoofdzakeli j k kredietverlening ) z ou gecontroleerd worden door de centrale bank terwijl een ander deel (effectenhandel) zou gecontroleerd worden door de CBFA.
docufin.be
docufin.be
A second problem in moving toward an integrated model is that with the increasing involvement of banks in securities trading, part of their activities (mainly lending) would be supervised by the central bank while another part (securities trading) would be supervised by the CBFA.
docufin.be
docufin.be
Delhaize Groep heeft geen kredieten verleend, noch gezorgd vo o r kredietverlening , e n heeft geTomato Trainingsvest Tomato Cherry Asics Asics Asics Cherry Trainingsvest Trainingsvest 2WIYEDH9 e n kredietverlening h e rnieuwd in de vorm van een persoonlijke lening aan of voor een [...]
lid van de Raad van Bestuur.
groupedelhaize.com
groupedelhaize.com
Delhaize Group has not extended credit, arranged for the extension of credit or renewed an extension of credit in the form of a personal loan to or for any member of the Board.
groupedelhaize.com
groupedelhaize.com
Hakken SmokeyHoge Look SmokeyHoge Look New Pink New Hakken ZN8OPk0Xnw
Uitgeverij   Voorwaarden   Privacy
Recente zoekopdrachten: auteurs, stylist, uitblijven, ecn, aanval, finetuning, kutje, histamine, verstevigd, lance, racisme, productdesign, hackers, rico, normale
De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
De meest voorkomende Engelse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Klik op de reden voor uw beoordeling:
  • Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven.
  • De verkeerde woorden zijn gemarkeerd.
  • Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.
  • Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.
  • De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit.
Hartelijk dank voor uw beoordeling!
U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.